Pri Pwezi Kreyòl Dominique Batraville

Pri Pwezi Kreyòl Dominique Batraville

Pri pwezi kreyòl Dominik Batravil (Dominique Batraville) se yon konkou literè nan lang kreyòl ki vize rekonpanse, chak ane, yon zèv powetik pou kalite literè li ak richès li bay lang lan. Li pote non yon nonm, Dominik Batravil, ki se youn nan moun ki te pran flanbo lang kreyòl la, lè li te pibliye, ak 15 lane sèlman, premye liv pwezi li « Boulpik ».

Prezantasyon

Lide ki kache dèyè pri sa se fè bonjan pwomosyon pou lang ak kilti kreyòl yo tout kote (lekòl, inivèsite ak laprès) epi bay jarèt a konba pou liberasyon lang matènèl yo e sitou kreyòl yo, nan tout mond lan.

 

Ane sa a pri a sou senkyèm edisyon, Remiz pri an ap fèt nan Jakmèl nan mwa janvye 2021.

 

Règleman yo

 

Atik 1 – Òganizasyon

Pri pwezi kreyòl Dominik Batravil (Dominique Batraville) se edisyon Poulousya (Les editions Pulùcia) ak patnè li yo ki òganize l.

 

Atik 2 – Patisipasyon

 • Pri a ouvè pou tout otè ki ekri nan lang kreyòl, ki sòti nan youn nan peyi ki pale kreyòl yo (Gwadloup, Matinik, zile Sechèl yo, zile Moris, Giyàn, elatriye.)
 • Otè yo kapab patisipe nan konkou a ak yon liv li pibliye deja (ki pa depase 2 lane)  oswa ak yon tèks ki poko pibliye.
 • Patisipasyon nan konkou a gratis. Chak patisipan gen dwa voye yon sèl maniskri sou non l ak siyati l.

 

Atik 3 – Moun oubyen liv ki p ap ka patisipe

Konkou a p ap resevwa patisipasyon :

 1. Moun ki te genyen pri a nan edisyon pase yo
 2. Liv kolektif, jounal ak magazin

 

Atik 4 – Kritè liv yo

Sèlman liv ki respekte kritè sa yo ap enskri nan konkou a :

 1. Ekri nan lang kreyòl
 2. Vèsyon maniskri (menm si liv la pibliye deja), 50 paj pou pi piti
 3. Ki pa gen foto ak imaj oubyen okenn lòt siy ki ka pèmèt yo remake l.

 

Atik 5 – Maniskri

Maniskri a dwe prezante sou yon fèy rekto avèk karaktè Taym nyou Women (Times new Roman), 14 ak doub entèliy.

 • Li pa dwe gen okenn siy ak remak (koulè, nimewo paj, ekriti antèt ou badpaj, desen, imaj oubyen tout lòt siy patikilye.
 • Otè a dwe akonpaye maniskri a ak yon paj kouvèti ki genyen, non ak siyati li, tit liv la, ane li pibliye (pou liv ki pibliye deja) ak non peyi otè a moun nan. 

 

ranpli fòmilè an liy lan sou lyen sa a : https://forms.gle/bBK5gEdQYAp5RAPZA

                                          

Atik 6 – Diskalifikasyon

 • Tout maniskri ki pa respekte kritè sa yo ap diskalifye.
 • Tèks ki gen twòp fot, kwoki, erè, el. ap diskalifye tou.

 

Atik 7 – Dwa dotè

 • Moun k ap patidipe a reponn wi li se otè zèv li a, li gen tout dwa sou li. Kidonk li degaje Edisyon Poulousya (les éditions Pulùcia) de tout aksyon oubyen rekou yo ta angaje kont li sou kèlkeswa tit la.
 • Nan ka liv ki pibliye yo, akò mezon edisyon an nesesè.
 • Otè a bay edisyon Poulousya dwa pou itilize liv li a (Tit, ekstrè, rezime, el.) nan kad pwomosyon ak piblisite pou pri a.
 • Edisyon Poulousya kenbe pou li, dwa pou li pibliye oubyen reyedite liv ki ranpòte pri a.

 

Atik 8 –Jiri 

Jiri a konpoze ak divès pèsonalite ki se figi otorite nan lang kreyòl la, gayan edisyon anvan an ak manm Akademi Kreyòl Ayisyen an (AKA).

 

Atik 9 - Prim ak pwomosyon

Pri Dominik Batravil (Dominique Batraville) la se :

 • yon chèk 1,000.00 dola ameriken (USD)
 • Plak ak meday pou gayan ak mansyon espesyal jiri a.
 • Yon lane pwomosyon zèv gayan an…

 

Atik 10 – Angajman

 • Postilan angaje l li li epi dakò regleman sa yo.
 • Li pran angajman pou li prezan (oubyen fè li reprezante) nan sware remiz pri a ki ap fèt nan mwa 2021 an.

 

 

PBN : Dat limit pou voye maniskri yo se 31 oktòb 2020 a minwi.

 
https://forms.gle/bBK5gEdQYAp5RAPZA

Partagez